محورهای کنفرانس

مدیریت

مدیریت بازرگانی (کلیه شاخه ها)
مدیریت دولتی
مدیریت مالی
مدیریت استراتژیک و اجرایی
مدیریت تحول
مدیریت ریسک
مدیریت بحران
مدیریت آموزشی
مدیریت بیمه
مدیریت پروژه
مدیریت طرح و برنامه
مدیریت ورزشی
مدیریت شهری
مدیریت هتلداری و جهانگردی
مدیریت فرهنگی
مدیریت رسانه
کیفیت، بهره‌وری و تعالی سازمانی
رهبری و رفتار سازمانی
مديريت صنعتي و سيستم
مدیریت تولید
مدیریت سیستم‌ها و فناوری اطلاعات
مدیریت استراتژیک و رقابت
مدیریت منابع انسانی
مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه
مدیریت بازار و شاخه های مرتبط
مدیریت جهانگردی
مديريت دولتي و سازمان هاي عمومي
مدیریت اجرایی و شهری
مدیریت تکنولوژی و فناوری اطلاعات
کارآفرینی (کلیه شاخه ها)
مدیریت MBA
و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت

کسب و کار و کارآفرینی

استراتژی و کسب و کار
مدیریت کسب‌ و کارهای کوچک و متوسط
مدیریت استراتژیک کسب و کارهای کوچک و متوسط
بازاریابی در کسب وکارها
نقش استارتاپ‌ ها
سرمایه گذاری در کسب وکارها
بازاریابی و مدیریت فروش در کسب و کار
مدیریت کارآفرینی در کسب و کار
تجارت الکترونیک و کسب و کار
کسب و کار بین المللی
فناوری اطلاعات و کسب و کار
شبکه های اجتماعی و کسب و کار
شرکت های نوپا و کسب و کار
ویژگی های دانشگاه کارآفرین
توسعه و آموزش کارآفرینی

و سایر موضوعات مرتبط با کسب و کار

حسابداری

تئوری های حسابداری و چارچوب نظری
اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت
ارزیابی استانداردهای بین المللی
حسابداری تلفیقی
حسابداری مدیریت و سیستم های کنترلی
حسابداری مدیریت و چالش های اجرای آن
نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه
کاربرد روش های هزینه یابی در حسابداری مدیریت
تولید و حسابداری مدیریت
یافته های نوین و مباحث روز در حسابداری
استانداردهای حسابداری و حسابرسی
روش های تأمین مالی در سازمان ها
لزوم استانداردگذاری یکپارچه برای گزارشگری مالی
نوآوری های مالی در حوزه مدیریت و حسابداری
مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و سایر کشورها
نقش حسابداری و حسابرسی در بحران های مالی
ارزش افزوده و گزارشگری مالی
اخلاق در حسابداری و حسابرسی
مدیریت هزینه و ارزش آفرینی برای سهامداران
کاربرد اینترنت در حسابداری
سیستم های اطلاعات حسابداری
حسابداری مدیریت و مدیریت قیمت تمام شده
مدیریت استراتژیک هزینه و عملکرد در فضای کسب و کار
حسابداری مدیریت و نقش آن در بحران های مالی و اقتصادی
حسابداری مدیریت و اصلاح الگو مصرف منابع مالی
ضرورت حسابداری مدیریت برای مدیران مالی و بودجه
حسابداری مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمان
حسابداری مدیریت و بودجه ریزی عملیاتی
حسابداری مدیریت و حسابرسی عملکرد
ابزار و تکنیک های حسابداری مدیریت
هزینه یابی و مدیریت بر مبنای فعالیت
برنامه ریزی و بودجه ریزی شناور
محاسبه و قیمت تمام شده کالا و خدمات
آموزش حسابداری
تحقیقات بازار سرمایه
حسابداری و نظام راهبری شرکت ها
حسابداری و ارزیابی عملکرد شرکت ها
نقش حسابداری در تحول اقتصادی
چالش های توسعه حسابداری و حسابرسی در ایران
نقش حسابداری و حسابرسی در بهبود نظام مالیاتی کشور

و سایر موضوعات مرتبط با حسابداری